1. Algemeen
Bij het maken van een afspraak bij Amstelveen Beauty Center gaat client akkoord met onze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geldig voor elke aanbieding, behandeling en transactie tussen Amstelveen Beauty Center en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Amstelveen Beauty Center
De zelfstandige specialisten bij Amstelveen Beauty Center zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Amstelveen Beauty Center zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Amstelveen Beauty Center melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Amstelveen Beauty Center het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag Amstelveen Beauty Center en/of specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag Amstelveen Beauty Center en/of specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Hiervan kan worden afgeweken in geval van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Amstelveen Beauty Center. Wij behouden ons het recht voor om behandelingen te weigeren zonder opgave van reden.

4. Betaling
Amstelveen Beauty Center vermeldt alle prijzen van behandelingen op de prijslijst op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Amstelveen Beauty Center voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Amstelveen Beauty Center neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Amstelveen Beauty Center zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Amstelveen Beauty Center is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat een specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Amstelveen Beauty Center is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.

8. Vergoeding
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Amstelveen Beauty Center.
Amstelveen Beauty Center zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
Amstelveen Beauty Center is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

9. Beschadiging & diefstal
Amstelveen Beauty Center heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Amstelveen Beauty Center meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Amstelveen Beauty Center en de behandelende specialist. Amstelveen Beauty Center moet binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Amstelveen Beauty Center de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Amstelveen Beauty Center en client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Amstelveen Beauty Center geeft geen geld terug. U ontvangt een tegoedbon.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich bij Amstelveen Beauty Center behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Amstelveen Beauty Center het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Amstelveen Beauty Center en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.